Futárszolgálat telefonszám
Általános Szerződési Feltételek - Futárszolgálat
 

Futárszolgálat - Általános Szerződési FeltételekÁltalános Szerződési Feltételek


Általános Szerzõdési Feltételek

A Gepárd Futárszolgálat Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg. 01-09-284684, székhelye: 1149 Budapest, Mogyoródi út 32., adószám: 25704907-2-42) által végzett futárpostai tevékenység Általános Szerzõdés Feltételei (továbbiakban: ÁSZF).

1. Az ÁSZF célja, területi és idõbeli hatálya

1.1. Jelen ÁSZF meghatározza a Gepárd Futárszolgálat Kft - továbbiakban: Szolgáltató - futárpostai tevékenységének általános szerzõdési feltételeit.

1.2. Az ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint a Szolgáltató vállalja meghatározott küldemény díjazás ellenében történõ felvételét (kiindulási pont), a rendeletetési helyre (érkezési pont) történõ szállítását és a címzettnek való kézbesítését (kézbesítési pont).

1.3. A Szolgáltató tevékenységét a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény, valamint a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerzõdési feltételeirõl és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekrõl szóló 335/2012. (XII.4.) Kormányrendelet alapján postai szolgáltatás keretében végzi.

A Futárszolgálatok felügyeletét ellátó szervek:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1133 Budapest, Visegrádi utca 106., levélcíme: 1376 Budapest, Pf. 997.,  tel: 06-1-468-0500,fax:061- 468-0680, web:www.nmhh.hu, info@nmhh.hu)

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Postafelügyeleti fõosztály (1088 Budapest, Reviczky u. 5., levélcíme: 1433 Budapest, Pf. 198., tel.: 06-1-429-8625, fax:06-1-429-8763)

1.4. Az ÁSZF célja, a postáról és a postai szolgáltatás ellátásáról, a fogyasztóvédelemrõl és a polgári jog egyéb rendelkezéseirõl szóló jogszabályok betartásával szabályozza a Szolgáltató által végzett futárpostai tevékenység általános szabályait, az egyes szolgáltatásokat és azok díjtételeit, a szolgáltatás igénybevételének rendjét, a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó általános rendelkezéseket, valamint a felelõsségi szabályokat.

1.5. Jelen ÁSZF hatálya a Magyarország területén végzett futárpostai szolgáltatási tevékenységre terjed ki.

1.6. A jelen ÁSZF határozatlan idõre szól, annak módosítása esetén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által jóváhagyott, módosított rendelkezéseket a módosítás illetve annak a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodáján történõ kifüggesztése napját követõ 15. naptól megkötött szerzõdésekre kell alkalmazni.

1.7. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-ben foglalt feltételektõl eltérõ tartalommal az általa meghatározott bármely feladó vagy megrendelés vonatkozásában egyedi megállapodást kössön. Egyedi megállapodás kötésekor az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések csak annyiban alkalmazhatóak, amennyiben azok tekintetében a felek az egyedi megállapodásban eltérõen nem rendelkeznek.

1.8. Értelmezõ rendelkezések:

Feladó: aki a postai szolgáltatóval a postai szolgáltatási szerzõdést saját nevében megköti.

Fix kiállás: A feladó kérésére, akár napi rendszerességgel elõre megállapodott idõpontokban, a Szolgáltató által biztosított, a feladóhoz kiálló futár, aki a megállapított idõpontig a feladó által összegyûjtött küldeményeket egyszerre viszi el a címzettekhez történõ kézbesítés céljából.

Internetes csomagkövetés: A Szolgáltató által mûködtetett internetes oldal, ahol regisztráció után a feladó küldeményeket adhat fel, illetve azok sorsát nyomon követheti. Láthatja mikor és ki vette át a küldeményét a címhelyen.

E-mail értesítés: Az internetes rendeléskor bejelölhetõ opció, mely alapján a feladó a küldemény kézbesítésérõl, annak megtörténte után értesítést kap az általa megjelölt e-mail címre.

Díjmentes SMS-értesítés: Az internetes rendeléskor bejelölhetõ opció, mely alapján a feladó a küldemény kézbesítésérõl, annak megtörténte után értesítést kap az általa megjelölt telefonszámra SMS üzenet formájában.

Körfuvar: olyan fuvar, melynél több cím úgy esik egy irányba, hogy a kiindulási pont és a legtávolabbi érkezési pont közé esõ címek kitérõ nélkül, vagy kisebb kitérõvel (a kezdõ és a legtávolabbi pont közötti egyenes 2 oldalán 5-5 fokos szögön belül, amikor a szög csúcsa a kezdõpont) érinthetõk.

Költséghely szerinti számlázás: A feladó által megjelölt, cégen belüli részleg, osztály, posztnév vagy szám, melyet a szállítólevélen és a számlázásnál a Szolgáltató feltüntet.

Internetes számlainformáció: A Szolgáltató által mûködtetett internetes oldalon elérhetõ funkció, melynek segítségével a feladó az általa elküldött küldeményekkel kapcsolatban számla információkat kérdezhet le.

Idõgarantált szolgáltatás: a Szolgáltató kötelezettségvállalása, amellyel a postai küldemény meghatározott idõtartamon belüli vagy meghatározott idõpontban történõ kézbesítésére vállal kötelezettséget.

Címzett: Akinek a feladó a postai küldeményt küldi.

Kiindulási pont: Az a helyszín, ahol a küldeményt a Szolgáltató a feladótól kézbesítésre átveszi

Érkezési pont: A feladó által megjelölt rendeltetési hely.

2. Az ügyfélszolgálati iroda, elérhetõségek

A Szolgáltató ügyfélszolgálati irodája, elérhetõsége és nyitvatartási ideje:

Székhelye: 1149 Budapest, Mogyoródi út 32.

Postacím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 32.

Telefon: (1) 399-9970; (20) 399-9970

E-mail: futar@gepardteam.hu

Rendelésfelvétel: (1) 399-9970; (20) 399-9970 naponta 0-24 óráig, interneten (www.gepardteam.hu) irodai munkaidõben

Ügyfélszolgálat címe: 1149 Budapest, Mogyoródi út 32.

Iroda Nyitva tartás: (irodai munkaidõ): munkanapokon 08-18 óráig

Jelen ÁSZF-et az ügyfélszolgálati irodában kifüggesztve, az internetes honlapon a szolgáltatást igénybe vevõk számára hozzáférhetõvé kell tenni. Az ügyfélszolgálat a szolgáltatást igénybe vevõk bejelentéseinek intézésére, koordinálásra, kapcsolattartásra, a panaszok kivizsgálására, orvoslására, valamint a szolgáltatást igénybe vevõk tájékoztatására szolgál.

3. Szolgáltatások

3.1. A Szolgáltató futárpostai tevékenységet végez. A futárposta-szolgáltatás olyan – a küldemény felvételétõl számított legfeljebb 24 órán belül teljesítendõ – idõgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény felvételét végzõ személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely idõpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 8.§ (1) bekezdése alapján a futárposta-szolgáltatás az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítõ postai szolgáltatásnak minõsül.

3.2. A Szolgáltató alapvetõen a küldeményeket jellegük szerint az alábbi csoportokba osztja:

3.2.1. Motoros küldemény: Azok a küldemények, amelynek össztömege legfeljebb 5 kg és maximum A3-as méretû. Azok a küldemények, amelyek össztömege az 5 kg-ot meghaladja vagy méretük az A3-as méretet meghaladja, autós küldeménynek minõsülnek.

3.2.2. Autós küldemény: Azok a küldemények, amelyek össztömege legfeljebb 150 kg, illetve egy normál gépjármû csomagtartójába vagy rakterébe beleférnek. (maximális súlyhatár csomagonként 20 kg)

3.2.3. Puttonyos küldemény: Azok a küldemények, amelyek össztömege legfeljebb 500 kg illetve maximálisan 1 raklap, 3 m3 össztérfogatú. (maximális súlyhatár csomagonként 20 kg )

3.2.4. Teherautós küldemény: Azok a küldemények, amelyek össztömege legfeljebb 900 kg illetve maximálisan 3 raklap, 10 m3 össztérfogatú. (maximális súlyhatár csomagonként 20 kg) Nagyobb súly, vagy méret esetén külön ajánlat szükséges.

3.2.5  A küldemények jelen ÁSZF szerinti besorolása nem érinti a postai küldemények súly- és mérethatáraira vonatkozó mindenkori jogszabályi elõírásokat.

3.2.6. A küldemények jelen ÁSZF szerinti csoportosítása a küldeményre irányadó szolgáltatási díj szerinti besorolást adja meg és nem vonatkozik feltétlenül a küldemény továbbítására igénybe vett szállítóeszközre.

A konkrét szállítóeszközt minden esetben a Szolgáltató jogosult meghatározni, amely a küldemény jelen ÁSZF szerinti jellegét, amennyiben jelen ÁSZF eltérõen nem rendelkezik, nem változtatja meg. Az optimális szállítóeszköz meghatározásánál a Szolgáltató a küldemény jellegén kívül figyelembe veszi a kiállási garancia teljesítéséhez szükséges egyéb (tér, idõ stb.) tényezõket is.

3.4. A Szolgáltató az alábbi különszolgáltatásokat nyújtja: fix kiállás, internetes csomagkövetés, e-mail értesítés, díjmentes SMS-értesítés, körfuvar, költséghely szerinti számlázás, internetes számlainformáció, idõgarantált szolgáltatás. A fentieken túli különszolgáltatások igénybe vételéhez feleknek külön megállapodást kell kötniük.

4. A küldemény felvétele

4.1. Feladó kötelezettsége, hogy a küldeményt tartalmától és méretétõl függõen, szállításhoz megfelelõen becsomagolva és lezárva adja át Szolgáltató részére. A küldemény csomagolása abban az esetben tekinthetõ megfelelõnek, ha azon jól láthatóan és jól olvashatóan feltüntetésre került a címzett neve és a szolgáltatás érkezési pontjának adatai, úgy mint település, utca, házszám, emelet, ajtó, valamint a csomagolás alkalmas arra, hogy a küldeményt megóvja és a küldemény mások személyét vagy vagyonát - beleértve a Szolgáltatót is - ne veszélyeztesse.A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 40 § (6) bekezdése alapján a postai szolgáltató köteles megtagadni a szerzõdés megkötését többek között akkor, ha a postai küldemény csomagolása nem felel meg a jelen ÁSZF-ben foglalt elõírásoknak.   

4.2. A küldemény átvételekor a Szolgáltató a küldemény értékére vonatkozóan a feladótól nyilatkozatot kérhet az esetlegesen bekövetkezõ kár nagyságának megállapítása érdekében. A feladó a Szolgáltató értékre vonatkozó adatbekérésének nem köteles eleget tenni és a küldemény értékét nem köteles meghatározni, ebben az esetben azonban az ebbõl eredõ kár a feladót terheli. Amennyiben a feladó a küldemény tartalmával, értékével kapcsolatos tájékoztatást nem adja meg, önmagában ez a körülmény nem jelenti egyben azt is, hogy a Szolgáltató a futárpostai tevékenység ellátását köteles visszautasítani. Ilyen esetben a nyilatkozattétel elmulasztásának következményei kizárólag a feladót terhelik.

4.3. A Szolgáltató köteles a rendelés felvételét követõ lehetõ legrövidebb idõn belül a feladó által megjelölt helyszínen küldeményfelvételre képes állapotban és munkaeszközökkel megjelenni és a küldeményt a gazdaságos és biztonságos továbbítás szabályai szerint annak érkezési pontjára eljuttatni.

4.4. Normál körzetdíjas azonnali fuvarok esetén –amennyiben egyedi szerzõdés másképp nem szabályozza- Budapest területén belüli fuvar esetén a motoros és autós küldeményekre a Szolgáltató 29 perces, puttonyos és teherautós küldeményekre 59 perces kiállási és mindegyik esetében a felvételtõl számított 3 órás (sürgõs fuvar esetén 1,5-ös szorzóval 2 órás) végzési garanciát vállal azzal, hogy ezen kötelezettség körfuvar, illetve vis maior esetén nem köti, míg Budapest területén kívüli fuvar esetén kiállási garanciát nem vállal, a kiállási idõben esetenként állapodik meg a feladóval. Idõgarancia országosan a felvételtõl számított 24h.Különleges esetekben (nagyobb ünnepek pl: karácsony környéke, közlekedési rend felborulása), a kiállási, végzési idõtõl a Szolgáltató eltérhet, de errõl minden esetben a megrendelés felvételekor köteles tájékoztatni a feladót.

4.5. Fix díjas azonnali fuvarok esetén –amennyiben egyedi szerzõdés másképp nem szabályozza- Budapest területén belüli és az agglomerációból (max. 7 km a kilépési ponttól), ill. az agglomerációba fuvar esetén a Szolgáltató 4 órán (sürgõs fuvar esetén 2-szeres szorzóval 3 órán) belüli kézbesítési garanciát vállal azzal, hogy ezen kötelezettség körfuvar, illetve vis maior esetén nem köti. Különleges esetekben (nagyobb ünnepek pl: karácsony környéke, közlekedési rend felborulása), a kiállási, végzési idõtõl a Szolgáltató eltérhet, de errõl minden esetben a megrendelés felvételekor köteles tájékoztatni a feladót.

5. A küldemény tartalmára vonatkozó szabályok

5.1. A feladó felelõssége gondoskodni arról, hogy a küldemény tartalma a jogszabályoknak és az Általános Szerzõdési Feltételekben meghatározott feltételeknek megfeleljen.

5.2. A Szolgáltató köteles megtagadni a szerzõdés megkötését, illetve a szerzõdés megkötését követõen köteles megtagadni a szolgáltatás teljesítését (és errõl a feladót értesíteni), ha

       - a szerzõdés teljesítése jogszabályba, továbbá az Egyetemes Postaegyesület Alkotmánya alapján megkötött nemzetközi szerzõdést kihirdetõ jogszabályba vagy az alapján megkötött megállapodásba ütközik;

       - a postai küldemény tartalma nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti az életet, egészséget, testi épséget vagy az emberi környezetet;

       - az esetlegesen feltételesen szállítható postai küldemény nem felel meg az ilyen küldeményekre vonatkozó elõírásokra;

       - a postai küldemény csomagolása nem felel meg a jelen ÁSZF-ben foglalt elõírásoknak.

5.3. A küldemény tartalma nem lehet olyan tárgy vagy anyag, amelynek szállítását jogszabály vagy jelen ÁSZF tiltja. A szállításból jelen ÁSZF alapján kizárt küldemények az alábbiak: hûtött, fagyasztott áru, veszélyes áru (ADR, DGR, RID, stb. besorolás szerint), jövedéki termékek, készpénz, érmék, okmánybélyegek, értékpapírok, arany, ezüst, igazgyöngy, drágakõ, ékszerek, órák, mûtárgyak, hangszerek, antikvitások, fegyverek és lõszerek, élõ állatok és növények, drogok, narkotikumok. A tárgyakat a mûködésükhöz szükséges energia illetõleg erõforrásokkal együtt úgy kell a küldeményben elhelyezni, hogy a csomagolás a véletlenszerû mûködésbe lépést megakadályozza.

5.4. A Szolgáltató a küldemény átvételekor, illetve a szolgáltatás ideje alatt nem köteles megvizsgálni a küldemény tartalmát arra vonatkozóan, hogy az a szállításból kizárt-e, vagy csupán feltételesen szállítható. Ha azonban a szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítja meg, hogy a küldemény tartalma a szállításból kizárt, vagy a szállításhoz szükséges feltételek hiányoznak, a küldeményt a címzettnek nem kézbesíti és errõl a körülményrõl haladéktalanul tájékoztatja a feladót.

5.5. Amennyiben a feladó a jogszabályokban és a jelen ÁSZF-ben foglalt elõírásokat szándékosan vagy gondatlanságból megsérti, a feladót terheli a felelõsség a küldemény által más személyek - beleértve a Szolgáltatót is - életében, egészségében, testi épségében és vagyonában, más küldeményekben okozott károkért, a feladó köteles viselni valamennyi okozott kárt és a Szolgáltatónál felmerült többletköltségeket, úgymint visszaküldés, újracsomagolás, a kárenyhítés körében felmerült költségek, stb.

6. A kézbesítés

6.1. A kézbesítés megtörténtéig a feladó szabadon rendelkezhet a küldeménnyel, megváltoztathatja az érkezési pontot és a szerzõdéstõl elállhat. Az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket azonban – ellenkezõ megállapodás hiányában – köteles megtéríteni.

6.2. A Szolgáltató a küldeményeket a feladó által megjelölt, a küldeményen, vagy annak kísérõ okiratán feltüntetett címhelyen kézbesíti, kivéve, ha a felek megállapodása, illetve a küldemény címzettje ettõl eltérõen rendelkezik.

6.3. A nem megfelelõ címzés a Szolgáltatót nem mentesíti a szolgáltatási szerzõdésben vállalt kötelezettségei teljesítésének megkísérlése alól, azonban a nem megfelelõ cím miatti kézbesíthetetlenség esetén a Szolgáltató mentesül a kártérítési kötelezettség alól.

6.4. A Szolgáltató gondoskodik a küldemény biztonságos és gyors továbbításáról, ennek során az igénybe vett útvonalat szabadon állapíthatja meg.

6.5. A kézbesítés a küldemény feladó által megjelölt címzettnek vagy egyéb jogosult átvevõnek való átadásával, az átvétel és az átvétel idejének igazolásával (a szállítólevélen az átvevõ aláírásával) történik meg. Amennyiben az átvevõ az aláírást ok nélkül megtagadja, az ebbõl fakadó következményekért a Szolgáltatót felelõsség nem terheli. Ezt a körülményt a Szolgáltató a szállítólevélen köteles feltüntetni.

6.6. Kézbesíthetetlennek minõsül az a küldemény, amelyet a Szolgáltatón kívül álló okból nem lehet a címzettnek (vagy az egyéb jogosult átvevõnek) kézbesíteni. Ha a küldemény kézbesíthetetlennek minõsül vagy ha a szolgáltatási díjat a feladó – illetve erre irányuló megállapodás esetén a címzett vagy az egyéb jogosult átvevõ – nem fizette meg, a küldeményt a Szolgáltató köteles a feladónak visszakézbesíteni. A visszakézbesítés esetén a küldemény feladónak történõ átadását a visszakézbesítés költségeinek megtérítéséhez kötheti a Szolgáltató. Amennyiben a feladó a visszakézbesítés költségeit nem téríti meg, vagy a Szolgáltatón kívül álló okból a visszakézbesítés nem lehetséges, a postai küldemény visszakézbesíthetetlennek minõsül.

6.7. Amennyiben a küldemény a fentiek alapján visszakézbesíthetetlennek minõsül, úgy a Szolgáltató köteles azt a felelõs õrzés szabályai szerint õrizni azzal, hogy a postai küldeményt a Szolgáltató feladástól számított 3 hónapig köteles õrizni ezt követõen felbonthatja, illetve azonnal felbonthatja, ha a postai küldemény tartalmának valószínûsíthetõ veszélyes vagy romlandó természete miatt annak 3 hónapig tartó õrzése a Szolgáltatótól nem várható el. A felbontást követõen, amennyiben kereskedelmi értékkel rendelkezõ árut tartalmaz a postai küldemény, azt értékesíti, egyéb esetekben a küldemény tartalmát megsemmisíti.

7. A szolgáltatások díjai

7.1. A távolság számítása különbözõképpen alakul a fõvárosban és vidéken. Ennek megfelelõen a Szolgáltató Budapesten a kiindulási és az érkezési pont közötti légvonal távolságának megfelelõen 6 körzetet határozott meg, míg a vidéki fuvarozás a megtett km-ek függvényében alakul (oda-vissza km budapesti indulással és visszaérkezéssel). Budapest 35. km távolságú vonzáskörzetében a Szolgáltató speciális (kombinált) szabályokat alkalmaz. Fix díjas megállapodás esetén Budapesten és az agglomerációban a fix díj az irányadó, egyéb pestkörnyéki és vidéki címeknél a normál körzetdíjas árazás lép életbe.

7.2. A szolgáltatások díjai a küldemény jelen ÁSZF szerinti jellege és a távolság függvényében alakulnak. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás rendszeres igénybe vétele esetén, adott számlázási idõszakban kedvezményt biztosítson a feladónak a felek erre irányuló külön megállapodása alapján. A megadott szolgáltatási díjak után a Szolgáltató a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelõ általános forgalmi adót számít fel. A díjakat a jelen ÁSZF 1. sz. melléklete tartalmazza.

7.3. A Szolgáltató által felszámolt szolgáltatási díjakat beleértve az ügyintézési (pl.: várakozás, vásárlás, anyagbeszerzés, hivatalos ügyintézés, futár általi telefonálás az ügyfél megbízásából stb.) díjakat valamint az üzemanyag felár mértékét is a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezõ 1. számú Melléklet tartalmazza.

7.4. Vidéki szolgáltatás esetén a vissza fuvar során az érkezési ponttól az eredeti kiindulási pontig történõ km-ben mért távolság figyelembe vételével kerül megállapításra az aktuális szolgáltatási díj.

7.5. Budapest környékén a díj 2 részbõl áll: a körzetdíjból (ami a kiindulási pont és a közigazgatási határ távolsága) valamint a közigazgatási határtól a kézbesítési pontig számolt fix díjból.. A Budapest környéki fix díjakat is a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezõ 1. számú Melléklet tartalmazza.

Kiállási díj, meghiúsult, ill. lemondott fuvarok esetén: Motoros és személygépkocsis azonnali megrendelés esetén a megrendeléstõl számított 15 perc, puttonyos és teherautós küldemény esetén 30 perc után, ill. elõrendelés esetén az elõrendelési idõpont elõtt ugyanennyi idõn belül lemondott, ill. meghiúsult fuvarok esetén Budapesten a jelen ÁSZF 1. számú melléklete szerint. Budapesten kívüli címek esetén a teljes fuvardíj illeti meg a Szolgáltatót.Külön megállapodás alapján fix kiállásra is lehetõség van. .

7.6. A felek külön megállapodása hiányában a feladó nem jogosult a Szolgáltatóval szemben szavatossági vagy bármely más okból fennálló követelését a szolgáltatási díjba beszámítani.

7.8. Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig évi 20% mértékû késedelmi kamatot számít fel, és a késedelmi kamaton felül felmerült kárát és költségeit is érvényesítheti.

7.9   A szolgáltatási díj megfizetése történhet a szolgáltatás igénybe vételekor készpénzfizetési számla ellenében készpénzben, illetve átutalással a számlán feltüntetésre kerülõ fizetési határidõ figyelembe vételével.

7.10 Amennyiben a küldemény kézbesítése olyan okból nem vagy hibásan történik, amelyért a Szolgáltató felelõsséggel tartozik, a Szolgáltató a kártérítésen túl a szolgáltatási díjat a feladó részére visszatéríti.

7.11 A Szolgáltató a feladó elõzetes írásbeli kérése alapján a szolgáltatási díjról kiállított számlákat összevont, részletes vagy költségkódonkénti bontásban állítja ki és küldi meg a feladó részére.

8. Elõrendeléses fuvarok, internetes csomagkövetés

8.1. Külön megállapodás alapján a Szolgáltató elõrendelést is vállal. Ennek feltételeit minden esetben a külön megállapodás tartalmazza.

8.2. Hétköznapokon, munkaidõn kívül (18.00. órától másnap reggel 08.00. óráig) illetve munkaszüneti napokon a visszaigazolást (e-mail) is adó internetes csomagkövetési és webes megrendelés szolgáltatás nem elérhetõ.

9. A Szolgáltató felelõssége

9.1. A Szolgáltató felel azért a kárért, amely a küldemény átvételétõl a kézbesítésig vagy a feladó részére történt visszakézbesítésig terjedõ idõ alatt a küldemény teljes vagy részleges elvesztésébõl, megsemmisülésébõl, megsérülésébõl keletkezett, kivéve, ha a kár a Szolgáltató mûködési körén kívül esõ elháríthatatlan ok, a küldemény belsõ tulajdonsága, a csomagolás kívülrõl észre nem vehetõ hiányossága, nem megfelelõ volta, a károsulton kívüli harmadik személy küldeménye következtében állott elõ. A Szolgáltatót nem terheli kártérítési felelõsség, ha csak a küldemény csomagolása sérül meg.

9.2. A küldemény részleges elveszését vagy megsérülését - ha az az átvételkor felismerhetõ - a küldemény kézbesítésekor, illetve a küldemény visszakézbesítésekor a címzett illetve a feladó a kézbesítési okiraton köteles feltüntetni. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár. Kézbesítési okirat hiányában, illetve, ha a részleges elveszés vagy a megsérülés a kézbesítéskor (visszakézbesítéskor) azonnal nem ismerhetõ fel, azt a felismeréstõl számított három munkanapos jogvesztõ határidõn belül kell a Szolgáltató részére írásban bejelenteni vagy a Szolgáltatónál írásban jegyzõkönyvbe vetetni.

9.3. A Szolgáltatóval szemben a küldemény elveszése vagy megsemmisülése címén kártérítési igényt a küldemény feladásától számított tizenötödik naptól kezdõdõ 6 hónapos jogvesztõ határidõn belül lehet érvényesíteni, a Szolgáltatónál tett írásbeli bejelentéssel.

9.4. A kártérítési igény érvényesítésére az alábbiak kivételével a feladó jogosult. A címzett jogosult, ha:

          a sérült küldeményt átvette; vagy

          a feladó a kártérítésre vonatkozó igény érvényesítésének jogát a címzettre engedményezte.

 

Amennyiben a küldemény a címzett tulajdona volt, a Szolgáltató igazolásként köteles

elfogadni a távollévõk között kötött szerzõdésrõl a vállalkozás által jogszabály alapján

részére, mint fogyasztónak adott, a termék adásvételével kapcsolatban

ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget is tartalmazó visszaigazolást és a

küldeményhez nem kapcsolódik a címzett által a kézbesítéskor még megfizetendõ további díj.

 

9.5. Nem értéknyilvánított küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése esetén a Szolgáltató a szolgáltatásért fizetendõ díj tizenötszörösét köteles kártérítési átalányként megfizetni. Nem értéknyilvánított küldemény részleges elveszése vagy megsérülése esetén a kártérítési átalány összege úgy aránylik a szolgáltatási díj tizenötszöröséhez, ahogyan a keletkezett kár aránylik a küldemény teljes értékéhez.  

9.6. A küldemény késedelmes kézbesítése, illetve a kézbesítés késedelmes megkísérlése esetén a Szolgáltató felelõssége legfeljebb az adott küldemény tekintetében fizetendõ szolgáltatási díj kétszeres összegének megfelelõ összeg erejéig áll fenn. Amennyiben azonban a késedelmet a Szolgáltató mûködési körén kívül esõ elháríthatatlan ok idézte elõ, a postai küldemény határidõben történõ kézbesítése azért volt sikertelen, mert a címzett vagy más jogosult átvevõ nem volt elérhetõ a címben megjelölt helyen, továbbá ha a Szolgáltató úgy járt el ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, mentesül a késedelmes teljesítésért fennálló felelõsség alól.

10. Panaszkezelés

10.1. Panasznak az olyan bejelentés minõsül, amelyben a felhasználó állítja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás vagy a Szolgáltató alkalmazottjának, megbízottjának munkavégzése részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi elõírásokban, illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak. Panasznak minõsülnek különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minõségére, idõbeli túllépésre vonatkozó kifogások, valamint a Szolgáltató egyéb tevékenységéhez fûzõdõ, pl. a számlázással kapcsolatos észrevételek, kifogások is. A panasz egyéni jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére is irányulhat. Nem minõsül panasznak a feladó részérõl kezdeményezett, a küldemény továbbításával és kézbesítésével kapcsolatos pontos információk megismerésére irányuló tudakozódás.

10.2. A szolgáltatással kapcsolatos panasz az alábbi határidõn belül tehetõ:

- küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától számított 6 hónapos határidõn belül, mely jogvesztõ

- sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az errõl való tudomásszerzéstõl számított 30 napon belül, de legkésõbb a tevékenység vagy magatartás megvalósítását követõ 6 hónapon belül.

10.3. A panasz beérkezését követõen a Szolgáltató 30 napon belül, mely egy alkalommal a panaszos egyidejû értesítése mellett 30 nappal meghosszabbítható, kivizsgálja az ügyet. A Szolgáltató a kivizsgálás eredményérõl haladéktalanul tájékoztatja a panaszost.

       Amennyiben valamely kártérítési igényt a Szolgáltató jogosnak ismer el, abban az esetben azt az igény elbírálását követõen az errõl szóló értesítésben megadott határidõbenköteles a jogosult részére megtéríteni.

       Amennyiben a Szolgáltató a számára az ügy kivizsgálására nyitva álló határidõn belül a panaszra adott válaszát nem küldi meg vagy a panaszra adott választ a panaszos nem fogadja el, a válasz elmaradása esetén a válaszadási határidõ lejártától, illetve a válasz el nem fogadása esetén pedig a válasz kézhezvételétõl számított 30 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz fordulhat a panasz vagy a panaszkezelés kivizsgálása érdekében.

10.4. A panaszokról Szolgáltató nyilvántartást vezet. A Szolgáltató minden évben a nyilvántartás alapján beszámolót készít a panaszokról, mely beszámolót legkésõbb a tárgyévet követõ év március 31. napjáig honlapján közzétesz.

10.5. A Szolgáltató levélpostai jellegû küldeményekre és kiscsomagokra biztosítással rendelkezik. A biztosítás feltételeirõl a Szolgáltató honlapján vagy telefonos megkeresésre tájékoztatást ad.

10.6.. Egyebekben a Szolgáltatóval szemben támasztott panaszok jelzésére, érvényesíthetõségük határidejére és rendjére a Szolgáltató ISO minõségtanúsítási rendszerhez kapcsolódó Minõségirányítási Kézikönyve szerint kerül sor.

11. A szolgáltatás korlátozása, szünetelése, a szerzõdés Szolgáltató általi felmondása

11.1. A szolgáltatás korlátozására, illetve szünetelésére abban az esetben van lehetõség, ha a szolgáltatás teljesítését jogszabály alapján korlátozzák vagy szüneteltetik, illetve ha a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges forgalmi feltételek a Szolgáltató tevékenységi körén kívül álló okok miatt nem állnak a Szolgáltató rendelkezésére.

11.2. Amennyiben a továbbítás a megrendelés rögzítése után elõálló okból ütközik akadályba, az akadály jellegétõl függõen a Szolgáltató egyéb módon gondoskodik a küldemény továbbításáról, vagy ha ez nem lehetséges, haladéktalanul értesíti a feladót.

12. Egyéb rendelkezések

12.1. A Szolgáltató a futárpostai tevékenység ellátása során tudomására jutott adatok védelmérõl és kezelésérõl a hatályos jogszabályok szerint gondoskodik. A feladó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az õt jogszabály erejénél fogva terhelõ adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében a szükséges mértékig az adatokat felhasználhatja, illetve harmadik személy részére kiadhatja.

12.2. A szerzõdés a küldemény felvételével, illetve a szolgáltatás elvállalásával jön létre, amennyiben jelen ÁSZF eltérõ rendelkezést nem tartalmaz. Amennyiben a szolgáltatási díjat a feladó átutalással kívánja rendezni, abban az esetben a felek írásbeli szerzõdéskötésre kötelesek, ekkor a szerzõdés mindkét fél általi aláírásának napján jön létre. A feladó a küldemény átadásával, a szállítólevél vagy a készpénzes számla aláírásával elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit. Az ÁSZF teljes terjedelmében hozzáférhetõ a Szolgáltató internetes honlapján, az ügyfélszolgálati irodán, valamint külön kérés alapján a Szolgáltató azt telefax vagy postai küldemény útján is a feladó rendelkezésére bocsátja.

12.3. Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatásokat, a jelen ÁSZF-ben meghatározott minõségben nyújtja. Amennyiben a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatásokat a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint nyújtani nem tudja, úgy ezért Szolgáltató felelõsséget vállal.

12.4. A felek mentesülnek a jelen ÁSZF vagy a külön szerzõdések alapján õket terhelõ kötelezettségek nem-teljesítésével kapcsolatos felelõsség alól, ha kötelezettségük elmulasztását a mûködési körükön kívül álló elháríthatatlan esemény (vis maior) okozta. Nem kizárólagos jelleggel ilyen eseménynek kell tekinteni az árvizet, földrengést, tûzvészt vagy más természeti csapásokat, kormányzati intézkedéseket, szükségállapotot, hadiállapotot, egész iparágra kiterjedõ sztrájkot, stb.

12.4. Amennyiben bármelyik felet a kötelezettségei teljesítésében vis maior akadályozza, köteles errõl a másik felet haladéktalanul tájékoztatni.

12.5. Amennyiben a vis maior bármelyik felet több mint 7 napon keresztül akadályozza kötelezettségei teljesítésében, a felek bármelyike jogosult az adott kötelezettséggel érintett szerzõdéstõl elállni. Egyéb esetben a vis maior elmúltával a felek kötelesek a szerzõdésben foglaltakat teljesíteni. Felek a vis maior elmúltával visszatérõ teljesítési kötelezettségük alól kölcsönös megegyezés útján mentesülhetnek.

12.6. A felek rögzítik, hogy a szerzõdésbõl származó jogviszonyra, a szerzõdéssel kapcsolatos valamennyi jog és kötelezettség tekintetében a magyar jogot tekintik irányadónak.

12.7. Amennyiben a jelen ÁSZF vagy az annak alapján létrejövõ szerzõdések bármely része vagy rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az érvénytelen részt olyan új szabállyal helyettesítse, amely megfelel eredeti célkitûzéseinek és a jelen ÁSZF-nek.

12.8. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény, a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény, a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerzõdési feltételeirõl és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekrõl szóló 335/2012.

Budapest, 2016. augusztus.10

Gepárd Futárszolgálat Kft.

 

1.sz melléklet

Díjszabások:

Távolság légvonalban mérve

Motoros

Autós

Puttonyos

Teherautós

1. körzet (0-2 km)

990 Ft

1 485 Ft

1 980 Ft

3 960 Ft

2. körzet (2-4 km)

1 690 Ft

2 535 Ft

3 380 Ft

6 760 Ft

3. körzet (4-6 km)

2 290 Ft

3 435 Ft

4 580 Ft

9 160 Ft

4. körzet (6-8 km)

2 690 Ft

4 035 Ft

5 380 Ft

10 760 Ft

5. körzet (8-12 km)

2 990 Ft

4 485 Ft

5 980 Ft

11 960 Ft

6. körzet (12-közigh.)

3 290 Ft

4 935 Ft

6 580 Ft

13 160 Ft

Pest megye 1. zóna*

1 290 Ft

1 590 Ft

1 890 Ft

2 400 Ft

Pest megye 2. zóna*

2 640 Ft

3 270 Ft

3 820 Ft

4 860 Ft

Pest megye 3. zóna*

3 990 Ft

4 950 Ft

5 750 Ft

7 320 Ft

Pest megye 4. zóna*

5 340 Ft

6 630 Ft

7 680 Ft

9 780 Ft

Pest megye 5. zóna*

6 690 Ft

8 310 Ft

9 610 Ft

12 240 Ft

Vidék, külföld km díj**

90 Ft

120 Ft

130 Ft

180 Ft

Várakozás, ügyintézés /10 perc***

290 Ft

290 Ft

390 Ft

790 Ft

Kiállási díj (csak meghiúsult, ill. lemondott fuvarok esetén)****

790 Ft

1 190 Ft

1 590 Ft

2 490 Ft

* A budapesti körzetdíjon felül.

** A 0-s km kõtõl, oda-vissza számítva. Amennyiben a vidéki díj nem éri el a 20.000 Ft-ot, abban az esetben hozzáadódik a Budapesten belüli díj.

*** Az ügyintézés elsõ 10 perce díjmentes.

**** Motoros és személygépkocsis azonnali megrendelés esetén a megrendeléstõl számított 15 perc, puttonyos és teherautós küldemény esetén 30 perc után, ill. elõrendelés esetén az elõrendelési idõpont elõtt ugyanennyi idõn belül lemondott, ill. meghiúsult fuvarok esetén Budapesten.

 

A leggyakoribb Pest megyei települések besorolása:


 

Alsónémedi

2

Aszód

5

Biatorbágy

2

Bicske

5

Budakalász

1

Budakeszi

1

Budaörs

1

Csobánka

2

Csomád

3

Csömör

1

Dabas

5

Diósd

1

Dorog

4

Dunabogdány

4

Dunaharaszti

1

Dunakeszi

1

Ecser

1

Ercsi

4

Érd

3

Erdõkertes

3

Esztergom

5

Etyek

4

Felsõpakony

2

Fót

1

Göd

2

Gödöllõ

3

Gyál

1

Gyömrõ

2

Halásztelek

2

Herceghalom

4

Isaszeg

2

Kerepes

1

Kismaros

5

Kisoroszi

4

Kistarcsa

1

Leányfalu

2

Leányvár

3

Maglód

1

Martonvásár

5

Mogyoród

2

Monor

3

Nagykovácsi

1

Nagytarcsa

1

Ócsa

2

Õrbottyán

3

Páty

2

Pécel

1

Pilisborosjenõ

1

Piliscsaba

3

Piliscsév

4

Pilisjászfalu

3

Pilisvörösvár

2

Pilisszentiván

2

Pilisszentkereszt

3

Pilisszentlászló

3

Pomáz

1

Ráckeve

5

Remeteszõlõs

1

Solymár

1

Sóskút

2

Szada

3

Százhalombatta

3

Szentendre

2

Szigethalom

2

Szigetmonostor

3

Szigetszentmiklós

1

Szõdliget

3

Tahitótfalu

3

Taksony

3

Tárnok

2

Telki

2

Tinnye

3

Tök

4

Tököl

3

Törökbálint

1

Üllõ

2

Üröm

1

Vác

4

Vácduka

4

Vecsés

1

Veresegyház

3

Verõce

5

Zsámbék

4


 

 

2.sz melléklet

 

A szállításból kizárt tárgyak, valamint a feltételesen szállítható tárgyak és azok feladási feltételei:

1. Kizárt tárgyak

       szúró-, vágó-, és lõfegyver;

       lõszer, robbanószer;

       radioaktív, gyúlékony, mérgezõ, maró, tûz. és robbanásveszélyes anyagok, illetve azt tartalmazó tárgyak;

       élõ növények és állatok;

       földi maradványok;

       romlandó, fertõzõ, undort keltõ áruk;

       hûtést, fûtést igénylõ áruk;

       kegyeleti érzéseket sértõ tárgyak, halotti hamvak;

       kereskedelmi mennyiségû alkohol, dohányáru;

       narkotikumok, egyéb hallucinogén és a büntetõ törvénykönyvben meghatározott anyagok;

       nem megfelelõen csomagolt tárgyak;

       postafiókra címzett küldemény;

       az ADR (Rendelet a veszélyes áruk közúton történõ szállításáról) értelmében veszélyes áruk.

 

2. Feltételesen szállítható tárgyak:

       törékeny tárgyak

 

Szállítás feltétele:

       biztonságos csomagolás

 

3.sz melléklet

A szolgáltatás nyújtása során alkalmazott nyomtatványok: 

 

4.sz melléklet

Jelzésminta:

 

 

 

 (10 szavazat)Mennyire volt hasznos ez az információ?


Írta: Futárszolgálat - Gepárd futár Budapest

Címkék: motoros futár állás, 24h futár, futár állás budapest, posta futar allás, futárszolgálat állás, postai futár állás, 24h futár állás, 24h futár, motoros futár állás, futár állás budapest

Általános Szerződési Feltételek
Általános Szerződési Feltételek, futár állás budapest, motoros futár állás, 24h futár, 24h futár állás, postai futár állás, futárszolgálat állás, posta futar allás, futár állás budapest, 24h futár, motoros futár állás